Korupcijos prevencija

Jei Valstybiniame psichikos sveikatos centre susidūrėte su korupcijos atvejais, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba likote nepatenkinti aptarnavimo kokybe, prašome pranešti el. p. info@vpsc.lt arba tel. +370 5 2671811. Bus reaguojama ir į anoniminius pranešimus.

Daugiau apie korupcijos prevenciją >>>

Info ASIS naudotojams

atkurimas100

 

i79rdt4931

nerukysiult

vilkai

trans_logo

i79rdt4931

i79rdt4931

SKELBIAMAS KONKURSAS VALSTYBINIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS BIURO VEDĖJO PAREIGOMS EITI

 

Biudžetinė įstaiga Valstybinis psichikos sveikatos centras, įstaigos kodas 195551645, registruota adresu Parko g. 21, LT-11205, Vilnius, skelbia viešą konkursą savo padalinio Savižudybių prevencijos biuro vedėjo pareigoms eiti.

 

Pareigų aprašymas:
Savižudybių prevencijos biuro vedėjas:
• planuoja biuro veiklą ir sprendžia biuro kompetencijai priskirtus klausimus;
• organizuoja biuro darbą - paskirsto užduotis biuro darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbuuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už biurui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
• pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių, mokslo ir mokymo institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis sprendžiant savižudybių prevencijos klausimus;
• pagal kompetenciją renka, analizuoja, apibendrina informaciją apie savižudybes bei jų rizikos veiksnius, šalyje ir užsienyje vykdomus savižudybių prevencijos bei postvencijos projektus ir programas;
• teikia informaciją visuomenei, suinteresuotoms institucijoms savižudybių paplitimo, rizikos veiksnių, prevencijos bei postvencijos klausimais;
• pagal kompetenciją dalyvauja vykdant bei vykdo sveikatos specialistų ir visuomenės švietimą bei mokymus savižudybių prevencijos klausimais, rengia savižudybių prevencijos, gydymo ir socialinės reabilitacijos metodikas, specialistų mokymo programas;
• vykdo kitas biuro nuostatuose nurodytas biurui priskirtinas užduotis.

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse (toliau – pretendentai), turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
1. būti Lietuvos Respublikos piliečiu arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo";
3. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, visuomenės sveikatos ar slaugos studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis), socialinių mokslų studijų srities psichologijos, socialinio darbo ar sociologijos studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos priežiūros srityje;
5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos nacionalinę visuomenės psichikos sveikatą, psichikos sveikatos stiprinimo bei ligų prevencijos klausimus, sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą; būti susipažinusiam su Europos Sąjungos ir Pasaulio sveikatos organizacijos politika visuomenės psichikos sveikatos priežiūros ir sveikatos išsaugojimo srityse;
6. žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;
7. mokėti rengti ir vertinti visuomenės psichikos sveikatą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
8. mokėti ne mažiau kaip vieną Europos Sąjungos oficialią kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
10. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
11. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
12. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir biuro veiklą.

 

Pretendentai privalo pateikti Valstybiniam psichikos sveikatos centrui šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau – prašymas), kuriame turi būti nurodomas sąrašas prie šio prašymo pridedamų dokumentų ar jų kopijų;
2. asmens tapatybę, išsilavinimą, pilietybę ir amžių patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą (jeigu turi - nurodyti savo elektroninį paštą);
4. užpildytą pretendento anketą (parsisiųsti);
5. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės, kurią užimti paskelbtas konkursas, aprašyme pretendentui nustatytas specialus reikalavimas turėti tam tikrą darbo patirtį (stažą) ir šių dokumentų kopijas;
6. savo asmeninių privalumų sąrašą, dalykines savybes.

 

Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku adresu Parko g. 21, LT-11205, Vilnius.

Pretendentų atrankos būdas - pokalbis, kurio metu patikrinamas pretendentų teorinis bei praktinis pasirengimas eiti pareigas, į kurias pretenduojama.

Išsamesnė informacija apie konkursą tel. Tel. (8 5) 267 1811, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .

Dokumentai priimami iki 2015 m. spalio 27 d. 12 val.

 
© 2016 Valstybinis psichikos sveikatos centras. Prašome pranešti apie netikslumus.