Korupcijos prevencija

Jei Valstybiniame psichikos sveikatos centre susidūrėte su korupcijos atvejais, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba likote nepatenkinti aptarnavimo kokybe, prašome pranešti el. p. info@vpsc.lt arba tel. +370 5 2671811. Bus reaguojama ir į anoniminius pranešimus.

Daugiau apie korupcijos prevenciją >>>

Info ASIS naudotojams

atkurimas100

EUROPOS SĄJUNGOS KOVOS SU NARKOTIKAIS STRATEGIJA (2013–2020 M.)

planeta2Narkotinių medžiagų vartojimo reiškinys – nacionalinė ir tarptautinė problema, kurią reikia spręsti pasaulio mąstu. Europos Sąjungos (toliau – ES) kovos su narkotikais strategijoje pateikiama valstybių narių ir ES institucijų nustatyta 2013–2020 m. ES kovos su narkotinėmis medžiagomis politikos pagrindinė politinė sistema ir prioritetai. Ši strategija apima dvi politikos sritis: narkotinių medžiagų paklausos mažinimą ir narkotinių medžiagų pasiūlos mažinimą. Strategijos tikslas yra ne tik sumažinti narkotinių medžiagų paklausą, bet ir padėti trikdyti neteisėtų narkotinių medžiagų rinkos veikimą. Strategijoje kalbama apie galimybių gauti neteisėtų narkotinių medžiagų mažinimo svarbą, koordinavimo ir ES ir trečiųjų šalių ir tarptautinių organizacijų dialogo skatinimą, stebėsenos, mokslinių tyrimų ir vertinimo rezultatų platinimą.

Pastaraisiais metais vis dažniau išskiriamos ir pastebimos šios problemos:

- didėjanti kombinuoto narkotinių medžiagų vartojimo tendencija, įskaitant teisėtų medžiagų, kaip alkoholis ir kontroliuojami receptiniai vaistai, ir neteisėtų medžiagų derinimas;

- naujų psichoaktyviųjų medžiagų atsiradimas ir plitimas;

- poreikis užtikrinti ir pagerinti galimybę gauti receptinių kontroliuojamų vaistų;

- poreikis gerinti narkotinių medžiagų paklausos mažinimo paslaugų kokybę, aprėptį;

- didelis intraveninių narkotikų vartotojų sergamumas per kraują plintančiomis ligomis, ypač hepatito C virusu, ir potencialus ŽIV infekcijos bei kitų per kraują plintančių ligų, susijusių su intraveninių narkotikų vartojimu, naujų protrūkių pavojus;

- didelis su narkotinių medžiagų vartojimu susijusių mirties atvejų skaičius;

- poreikis kovoti su narkotinių medžiagų vartojimu, pasitelkiant integruotą požiūrį į sveikatos priežiūrą, kuriuo sprendžiama sergamumo gretutinėmis psichinėmis ligomis problema;

- neteisėtų narkotinių medžiagų rinkų dinamika, įskaitant pasikeitusius narkotinių medžiagų prekybos maršrutus;

- poreikis užkirsti kelią pirmtakų, pirminių pirmtakų ir kitų neteisėtai narkotinių medžiagų gamybai naudojamų cheminių medžiagų patekimui iš teisėtos prekybos į neteisėtą rinką ir tam tikrų cheminių medžiagų, naudojamų kaip primaišymo medžiagos, patekimui.

Kalbant apie narkotinių medžiagų paklausos mažinimą svarbu paminėti, kad narkotinių medžiagų paklausos mažinimą sudaro kelios viena kitą stiprinančios priemonės, t.y. prevencija (bendroji, atrankinė, tikslinė), ankstyvasis nustatymas ir ankstyvoji intervencija, žalos mažinimas, gydymas, reabilitacija, socialinė reintegracija.

Narkotinių medžiagų pasiūlos mažinimo srityje 2013–2020 m. ES kovos su narkotikais strategijos tikslas – prisidėti prie galimybės įsigyti neteisėtų narkotinių medžiagų išmatuojamo sumažinimo žlugdant neteisėtą prekybą narkotinėmis medžiagomis, ardant organizuotas nusikaltėlių grupes, užsiimančias narkotinių medžiagų gamyba ir prekyba jais.

ES kovos su narkotikais srityje koordinavimo tikslas yra užtikrinti sinergijas, bendravimą ir veiksmingą keitimąsi informacija ir nuomonėmis siekiant politikos tikslų, tuo pat metu skatinant aktyvų politinį diskursą ir permainų ir iššūkių kovos su narkotinėmis medžiagomis srityje analizę ES ir tarptautiniu lygiu. Būtinas veiksmų koordinavimas ES institucijose, valstybėse narėse, kituose susijusiuose Europos organuose ir pilietinėje visuomenėje bei tarp jų.

Svarbu paminėti, kad tarptautinis bendradarbiavimas kovos su narkotinėmis medžiagomis politikos srityje yra svarbi sritis, kurioje ES papildo valstybių narių pastangas koordinuodama kovos su narkotinėmis medžiagomis politiką ir spręsdama iškylančias problemas. ES išorės santykiai kovos su narkotinėmis medžiagomis srityje grindžiami bendros atsakomybės, daugiašališkumo, integruoto, subalansuoto ir faktiniais duomenimis grindžiamo požiūrio, kovos su narkotinėmis medžiagomis politikos integravimo į vystymosi politiką, pagarbos žmogaus teisėms ir žmogaus orumui bei tarptautinių konvencijų laikymosi principais.

2013–2020 m. ES kovos su narkotikais strategijos tikslas informacijos, mokslinių tyrimų, stebėsenos ir vertinimo srityje yra prisidėti prie geresnio visų narkotinių medžiagų reiškinio aspektų bei intervencijos priemonių poveikio supratimo, siekiant pateikti patikimus ir išsamius faktinius duomenis politikai formuoti ir priemonėms rengti. 2013–2020 m. ES kovos su narkotikais strategija siekiama prisidėti prie geresnės stebėsenos, mokslinių tyrimų ir vertinimo rezultatų sklaidos ES ir nacionaliniu lygiu, užtikrinant sinergijos didinimą, subalansuotą finansinių išteklių paskirstymą ir išvengiant pastangų dubliavimo.

Daugiau >>

 

 
© 2016 Valstybinis psichikos sveikatos centras. Prašome pranešti apie netikslumus.