Europos Komisijos kofinansuojamas projektas ,,Vaikų ir paauglių psichikos sveikata padidėjusioje Europos Sąjungoje: veiksmingų politikų ir strategijų plėtra"
CAMHEE2005 m. Valstybinis psichikos sveikatos centras, bendradarbiaudamas su kitomis Lietuvos organizacijomis - Vilniaus universitetu, Mokymų, tyrimų ir vystymo centru -parengė ir pateikė Europos Komisijai projektą "Vaikų ir paauglių psichikos sveikata padidėjusioje Europos Sąjungoje: veiksmingų politikų ir strategijų plėtra".

2007 m. sausio 1d. projektas pasirašytas ir pradedamas įgyvendinti. Jo įgyvendinimo trukmė - 30 mėnesių.

2004 m. prie ES prisijungusios šalys bei šalys kandidatės (t.y. Bulgarija bei Rumunija) susiduria su didelėmis vaikų ir paauglių psichikos sveikatos problemomis, susijusiomis su žymiai išaugusiu psichikos sveikatos sutrikimų skaičiumi tarp vaikų ir paauglių. Prievartos ir savižudybių skaičius kai kuriose naujosiose ES šalyse yra net keletą kartų didesnis nei daugelyje senųjų ES šalių. Kitas prastos psichikos sveikatos rodiklis yra žmogžudystės tarp jaunimo. Vis labiau stiprėja nerimas, jog šiose šalyse finansiniai bei žmogiškieji ištekliai vis dar investuojami į tradicinius metodus - institucijų stiprinimą, rizikos grupės vaikų, paauglių bei tėvų stigmatizaciją, kas stiprina priklausymo kultūrą, išmoktą bejėgiškumą, tolerancijos stoką.

Pagrindinė projekto "Vaikų ir paauglių psichikos sveikata padidėjusioje Europos Sąjungoje: veiksmingų politikų ir strategijų plėtra" idėja vadovaujasi mintimi, kad naujosios ES narės privalo imtis aktyvios veiklos, siekdamos vaikų ir paauglių psichikos sveikatos suvokimo skatinimo naudojantis tampriu bendradarbiavimu tarp naujų ES šalių bei patirtimi, sukaupta senosiose šalyse narėse.

Šiuo projektu siekiama įtakoti teigiamus pokyčius ES šalių narių bei kandidačių šalių vaikų ir paauglių psichikos sveikatos srityje, turint galvoje konkrečius veiksmus bei praktikas. Tam, kad būtų pasiektas šis pagrindinis tikslas, keliami keturi esminiai uždaviniai:

1. Sukurti ES partnerių tinklą, kuris padėtų pritaikyti ir įgyvendinti veiksmingą bei modernų visuomenės sveikatos suvokimą naujosiose ES šalyse bei šalyse kandidatėse.
2. Parengti gaires bei rekomendacijas projekte dalyvaujančių šalių nacionalinėms bei regioninėms vaikų ir paauglių psichikos sveikatos politikoms, vadovaujantis duomenimis, gautais atlikus nepriklausomus šalies situacijos tyrimus.
3. Inicijuoti bei remti vaikų ir paauglių psichikos sveikatos veiklas, ypatingą dėmesį atkreipiant į veiksmingų ir patikimų praktikų bei politikų, kuriose didelis dėmesys skiriamas vaikų, šeimų bei bendruomenės dalyvavimui, įgyvendinimą.
4. Pateikti siūlymus Europos Sąjungai bei šalims narėms dėl vaikų ir paauglių psichikos sveikatos skatinimo bei psichikos sutrikimų prevencijos vadovaujantis gautais duomenimis. Ypatingas dėmesys bus skiriamas pokyčiams, kurie yra reiklaingi naujoms šalims narėms, kad pasikeistų vyravęs insitualizacijos bei medikalizacijos požiūris į modernų visuomenės sveikatos suvokimą, įtraukiant vaikus, tėvus, jaunimą ir bendruomenę.

Projekte dalyvauja šios Europos Sąjungos šalys: Austrija, Belgija, Bulgarija, Graikija, Ispanija, Jungtinės Karalystės, Latvija, Lenkija, Lietuva, Norvegija, Slovėnija, Suomija, Vengrija, Vokietija.
 
© 2016 Valstybinis psichikos sveikatos centras. Prašome pranešti apie netikslumus.